શ્રી ચોક્સી મહાજન – માણેકચોક અમદાવાદ – સોના ચાંદી જવેલર્સ એસોસિયેશન

Shree Chokshi Mahajan -Manekchowk – Ahmedabad – શ્રી ચોક્સી મહાજન – માણેકચોક અમદાવાદ

અમદાવાદ વેપારી મહાજન 50 વર્ષ થી જુના મહાજન ને શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા ના હસ્તે   શ્રી ચોકસી મહાજન માણેકચોક અમદાવાદ એ 122 વર્ષ પુરા કરેલ તેને માટે એવોર્ડ આપી સ્વાગત – તારીખ  13-ઓક્ટોબર-2018

YouTube  Channel  https://www.youtube.com/watch?v=DVxZrGuzLyQ&list=PLiL5gEUgBQGj4B8hmN826pPGTnwkmx_rK 

Facebook Page

MISSION

TO BUILD STRONG BUSINESS WITH QUALITY AND GROWING MORE ASSOCIATION PROVIDE NUTRAL WEIGHING OF GOLD AND SILVER BARS, ORNAMENTS ARTICALS ETC TO GENERAL PUBLIC AND AMONG MEMBERS FOR TRADE.

About
AN ASSOCIATION ESTABLISHED IN THE YEAR 1896 (115 YEARS AGO) MORE THAN 200 PREMIUM MEMBERS DEALING IN BULLION, GOLD AND SILVER ORNAMENTS, WHOLESALE,RETAILER

ASSOCIATION THAT ESTABLISHED 115 YEARS AGO AND ITS 1 ST WRITTEN CONSTITUTION PUBLISHED IN THE YEAR 1948.THIS IS THE ONLY ASSOCIATION WHEN IT WAS NEW TO OUR COUNTRY.ASSOCIATION HAD PUT WORM HAND TO NEEDY MEMBER.ASSOCIATION PROVIDE ALL POSSIBLE HELP TO MEMBERS WHEN INDIVIDUAL HELP NOT POSSIBLE.

ON TIMES EMAND ASSOCIATION HAD MADE REPRESENTATION TO CENTRAL, GOVERNMET, STATE GOVERNMENT AND POLICE DEPARTMENTS ALSO. ASSOCIATION PROVIDED FECILITIES TO TRAIN COMPUTER TRAING 19 YEARS BACK.ASSOCIATION ORGANISING BLOOD DONATION CAMPS, HEALTH CARE PROGRAMMES FOR MEMBERS AND THEIR STAFF.

GET TOGATHER PROGRAMMES WITH INNOVATIVE IDEAS AND PROVIDING LATEST INFORMATION TO MEMBERS. ARBITRATION IS ALSO POSSIBLE FOR MEMBERS. SHREE CHOKSHI MAHAJAN HAVING ITS OWN BUILDING WITH BIG HALL FOR MEMBERS. TIE UP WITH MCX AND IBMA.

 

 

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

You agree & accept our Terms & Conditions for posting this review?

Show all timings
  • Monday11:00 AM - 07:00 PM
  • Tuesday11:00 AM - 07:00 PM
  • Wednesday11:00 AM - 07:00 PM
  • Thursday11:00 AM - 07:00 PM
  • Friday11:00 AM - 07:00 PM
  • Saturday11:00 AM - 07:00 PM

You agree & accept our Terms & Conditions for submitting this information?

Your request has been submitted successfully.

Additional Details